Aktualizace simulátoru kontrol podmíněnosti na Portálu farmáře

Letošní aktualizací byly v aplikaci Simulátor kontrol podmíněnosti přidány požadavky z oblasti welfare kontrolované prvním rokem. Úprava byla provedena také u některých dalších požadavků, které byly pro rok 2013 pozměněny např. u standardu GAEC 2.

Po provedené aktualizaci mají registrovaní zemědělci na Portálu farmáře opět možnost prostřednictvím aplikace Simulátor kontrol podmíněnosti si sami ověřit možný dopad případných porušení požadavků podmíněnosti nebo jejich nedodržování v plné míře, o kterých se mohou domnívat, že by na jejich hospodářství mohly být zjištěny. Současně, vzhledem k tomu, že aplikaci používá registrovaný uživatel, provedeným výpočtem je možné ověřit reálné možné snížení poskytovaných dotací v případě nedodržení požadavků podmíněnosti.

V rámci aplikace je možné:
  •  vyhledat existující Zprávy o kontrole (ZoK)
  •  stáhnout si příručky CC každoročně vydané MZe
  •  spustit simulaci výsledků kontrol podmíněnosti včetně výše sankce.

Aplikace dává možnost provedení simulace výsledků kontroly a spočítání případné sankce, kterou by udělil SZIF v rámci příslušného rozhodnutí o poskytnutí dotace. Výsledkem simulace je stanovení % srážky z dotací.

Nepracuje se skutečnými nálezy ze zpráv o kontrole, ale uživatel si sám může znázornit a vyplnit možné nebo předpokládané porušení jakéhokoli kontrolovaného požadavku nebo standardu GAEC.

Stručný postup v rámci aplikace simulátoru naleznete v přiložené prezentaci.

Přílohy
 

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/kontroly-podminenosti-cross-compliance/aktuality/informace-aktualizace-simulatoru-kontrol.html

 
 
Vydáno: 5.9.2013
Autor: ÚZEI, Agronavigátor
Autor: 
Mgr. Dana Koubová, ÚZEI