České cechovní normy kvality

V měsíci srpnu spouští Potravinářská komora České republiky po více než roce přípravných prací zcela nový systém cechovních norem pro kvalitní potravinářské výrobky.

 

Celý systém ideově vycházející z bývalých československých státních norem, později československých norem a současných českých technických norem (ČSN) pro potravinářské výrobky a platných vyhlášek pro jednotlivé komodity. Ty dále rozvíjí tak, aby byla pro spotřebitele zajištěna nadstandardní jakost výrobku, srozumitelnost složení a ověřitelnost parametrů ve veřejně dostupné knihovně norem. České cechovní normy naleznete na prozatímních stránkách knihovny Českých cechovních norem pro potravinářské výrobky, kterou spravuje Potravinářská komora České republiky.

Představovaný systém cechovních norem je odpovědí výrobců potravin a nápojů a jejich organizací v České republice na dlouhodobé připomínky odborné i spotřebitelské veřejnosti k neexistenci standardů kvality. Uznáváme, že po zrušení závaznosti Československých státních norem zde vzniklo faktické legislativní vakuum, které nedokázala černá ruka volného trhu zaplnit a byl tím dán prostor pro nepoctivé výrobce a zejména dovozce nebo prostě jen pro ty, kteří nevydrželi trvalý tlak obchodních řetězců na nesmyslné snižování ceny a začali pomalu měnit složení výrobků tak, že nakonec zdevastovali pojem kvality potravin v naší zemi. Protože tento stav nenechával poctivé výrobce a jejich sdružení netečnými, hledali spolu s představiteli státní správy a dozorových orgánů řešení, které by opět pozvedlo kvalitu českých potravin a vrátilo jim jejich historické renomé i u spotřebitelů.

Výsledkem je česká cechovní norma jako základní norma stanovující kvalitativní parametry výrobku, pro který je zpracována, a z něhož vyplývají nadstandardní parametry, kterými se liší daný výrobek od jiných srovnatelných výrobků uváděných na trh. Cechovní norma je zpracována buď pro skupinu výrobků vyráběných několika výrobci na území ČR, nebo i pro jeden konkrétní výrobek vyráběný jedním konkrétním výrobcem, a to bez ohledu na velikost trhu, na který je výrobek uváděn. Cechovní normy jsou vytvářeny ve spolupráci výrobců, zájmových nebo profesních sdružení, úřadů státní správy a vědecko-výzkumných institucí, správcem cechovních norem je Potravinářská komora ČR. Cechovní normy budou veřejně dostupné na webových stránkách www.ceskapotravina.net.

Protože příprava celého systému je technicky náročný proces vyžadující spolupráci celé řady zainteresovaných stran, můžete v současnosti listovat prozatím zjednodušenou verzí knihovny (zde), která neumožňuje on-line komunikaci s veřejností, jíž jsou návrhy norem předkládány k široké odborné diskuzi v procesu přípravy a připomínkování navrhovaných norem. Systém tak v krátké době umožní zapojení nejširší veřejnosti do procesu přípravy, ve kterém se bude hodnotitelská komise i správce norem všemi oprávněnými připomínkami, náměty a doporučeními zabývat a jejich vypořádání bude možné na webových stránkách sledovat. V současnosti můžete své připomínky dotazy nebo náměty k předloženým normám zasílat elektronicky na adresu správce knihovny caklova@foodnet.cz, a to až do doby spuštění plné verze knihovny, které předpokládáme v podzimních měsících.

 

 

Autor: PK ČR

Vydáno: 11.8.2014

Autor: 
Potravinářská komora České republiky