Mezinárodní projekt OPEN NEW FOOD

 

 

Projekt OPEN NEW FOOD je  součástí programu Leonardo da Vinci – Přenos inovací. Hlavním cílem tohoto projektu je zvýšení povědomí a kompetencí vedoucích pracovníků malých a středních podniků (MSP) potravinářského průmyslu o možnostech spolupráce při vývoji nových potravinářských výrobků. Tím dojde k výraznému zvýšení optimalizace celého procesu a k vývoji produktů, které budou více vyhovovat požadavkům cílové skupiny. To vše bude možné díky spolupráci projektového konsorcia s mezinárodním zastoupením.

Potravinářská sdružení, která jsou členy projektového konsorcia, vytvoří tzv. “národní inovační jednotky”. Ty budou představovat stálé týmy, jejichž úkolem bude zajistit udržitelnost výsledků projektu v čase, tedy i po skončení projektu jako takového.

Obsah projektu a všechny jeho nástroje budou vytvořeny v jazyce všech partnerů konsorcia, tedy ve španělštině, angličtině, turečtině, češtině, dánštině, francouzštině a vlámštině. Tím bude znásoben dosah projektu.

Délka trvání projektu je 24 měsíců, tj. od 01/10/2013 do 30/09/2015. Projekt je financován z prostředků Evropské Komise z programu Celoživotního vzdělávání 2013.

(http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/ldv_en.htm)

 

EU logo LLP

 

CÍL:

1. Vytvořit program odborného vzdělávání se zaměřením na specifické potřeby vedoucích pracovníků MSP potravinářského průmyslu, který klade důraz na spolupráci při tvorbě metodologie vývoje nových potravinářských výrobků.

2. Určení modelu, který bude kombinací již existujících úspěšných inovací a nových socioekonomických, geografických a jazykových poznatků.

3. Vytvoření inovativní metodiky odborného vzdělávání založené na ICT a didaktickém přístupu, který zahrnuje získávání a rozvoj znalostí, posilování znalostí, rozvoj dovedností a postojů na základě metodologie aktivního přístupu všech zúčastněných stran.

4. Šíření platného obsahu a nástrojů vytvořených v rámci projektu členy projektového konsorcia, tj. sdruženími, technologickými centry a univerzitami, v různých zemích (Španělsko, Řecko, Turecko, Česká republika, Dánsko a Belgie).

5. Vytvoření stálých struktur mezi potravinářskými sdruženími, které budou podporovat kontinuální zlepšování kompetencí i po ukončení projektu jako takového.

 

 

PRACOVNÍ ÚKOLY:

WP1. ŘÍZENÍ PROJEKTU; První pracovní balíček (WP1) bude zahrnovat veškeré aktivity spojené se sledováním vývoje projektu, administrativním a finančním řízením projektu.

WP2. VYTVOŘENÍ VÝUKOVÉHO PROGRAMU; Hlavním cílem tohoto pracovního balíčku bude určit základní znalosti a dovednosti vedoucích pracovníků MSP potravinářského průmyslu nezbytné pro implementaci společné metodologie vývoje potravinářských výrobků v každé zemi, která je do projektu zapojena.

WP3. PROPOJENÍ S EXISTUJÍCÍMI INOVACEMI; Cílem tohoto pracovního balíčku bude sloučit úspěšné, již existující, inovace identifikované v přípravné fázi projektu s novými poznatky. S ohledem na cíle výukového programu je nutné postihnout všechny aspekty, včetně pedagogických kritérií, které zajistí naplnění identifikovaných potřeb.

WP4. PŘIZPŮSOBENÍ SE CÍLOVÉMU PROSTŘEDÍ; Cílem tohoto pracovního balíčku je přizpůsobit obsah a nástroje projektu, které byly získány jako výsledek WP3, a optimalizovat jejich přenos k cílovým skupinám.

Tohoto celkového cíle bude dosaženo prostřednictvím následujících specifických cílů:

  • Přizpůsobení obsahu a nástrojů interaktivnímu online formátu.
  • Přizpůsobení případových studií specifickým charakteristikám potravinářského sektoru každé země, která je do projektu zapojena.
  • Přizpůsobení obsahu a nástrojů jazyku každé země, která je do projektu zapojena.

WP5. PILOTNÍ ŠKOLENÍ; Cílem tohoto pracovního balíčku je navrhnout, naplánovat a provést pilotní školicí seminář s příslušnými cílovými skupinami z každé země, která je do projektu zapojena. Na základě výsledků semináře bude posouzeno a rozhodnuto o případných úpravách modelu školení. 

WP6. PŘENOS; Cílem tohoto pracovního balíčku je navrhnout, naplánovat a realizovat odborné vzdělávací školení pro celkem 150 vedoucích pracovníků MSP potravinářského průmyslu a u dalších dosáhnout alespoň povědomí o problematice a projektu.

WP7. ŠÍŘENÍ A VYUŽITÍ VÝSLEDKŮ; Cílem tohoto pracovního balíčku bude maximalizovat dopad projektu OPEN NEW FOOD v jeho průběhu i po jeho ukončení a to tak, aby došlo k co největšímu zvýšení kompetencí v oblasti spolupráce při vývoji nových výrobků evropského potravinářského průmyslu.

WP8. ZAJIŠTĚNÍ KVALITY; Jedná se o průřezovou aktivitu projektu, které by se měli aktivně účastnit všichni partneři. Cílem tohoto pracovního balíčku je zajistit, že všechny úkoly, produkty a výsledky dosáhnou kvalitativních cílů projektu. Tento pracovní balíček bude podporovat řízení projektu v průběhu vymezení pracovních cílů projektu a poskytne nepřetržitý záznam nástrojů pro zpětnou vazbu průběhu projektu.

 

 

KONSORCIUM PARTNERŮ:

FEDACOVA: “Federación Empresarial de Agroalimentación de la Comunidad Valenciana” (Potravinářská komora regionu Valencie) je sdružením potravinářského sektoru, jehož cílem je ochrana zájmů potravinářského průmyslu, komunikace jeho potřeb, rozvoj řešení v oblasti práce, práva, obchodu, technické a odborné přípravy. http://www.fedacova.org

SETBIR: SETBIR je sdružení, které bylo založeno v roce 1976 na podporu rozvoje masného a mlékárenského sektoru a souvisejících odvětví v Turecku. http://www.setbir.org.tr/ana/default.asp

SEVT: SEVT je státní orgán zastupující zájmy řeckého potravinářského a nápojového průmyslu na národní, evropské a mezinárodní úrovni, jehož členy jsou sektorové svazy a výrobní společnosti. SEVT je aktivní v různých oblastech, mezi které patří kvalita a bezpečnost potravin, výživa, odpadová a obalová direktiva, výzkum a inovace. http://www.sevt.gr/site/content.php

PK ČR: PK ČR (Potravinářská komora ČR) je sdružení právnických osob potravinářského průmyslu působící na celém území České republiky. PK ČR byla založena v roce 2000 a v současné době má 160 členů – tvoří ji společnosti, společenstva, přidružení členové. PK ČR reprezentuje zájmy potravinářského průmyslu, zabývá se problematikou legislativy, pořádá semináře a další odborné akce, poskytuje konzultační služby, je partnerem mnoha mezinárodních projektů. PK ČR je koordinátorem a administrátorem České technologické platformy pro potraviny, která je aktivní v oblasti vědy, výzkumu, inovací a transferu technologií do praxe. http://www.foodnet.cz

UNIVERZITA AALBORG: Centrum pro průmyslovou výrobu (CIP) Univerzity Aalborg bylo založeno v roce 1999 a od té doby slouží jako národní centrum excelence v oblasti průmyslové výroby. CIP má vlastní výzkumnou skupinu zaměřující se na řízení inovací a vedení různých projektů v oblasti zpracovatelského průmyslu. 

AINIA: AINIA je technologické centrum tvořené více než 900 společnostmi především z oblasti potravinářství. Nabízí různé služby, jako jsou vědecko-výzkumné projekty, technologická výpomoc, analytické služby, specializovaná školení, potravinářská legislativa, technologická prozíravost a Consumolab (senzorické a spotřebitelské hodnocení), zkušenosti v oblasti školení a šíření informací.

UNIVERZITA GHENT: Univerzita Ghent nabízí vysoce kvalitní vzdělání ve všech vědních disciplínách založené na vědeckých poznatcích a výzkumu. Ústav zemědělské ekonomiky a zejména katedra Zemědělsko-potravinářského marketingu a řízení využívá socio-ekonomické a marketingové techniky pro agropotravinářskou oblast v nejširším slova smyslu: zahrnuje spotřebitelské studie, řízení dodavatelského řetězce, studie sítí, nakládání s odpady a různorodost v oblasti potravin (tradiční regionální produkty i výrobky mezinárodního charakteru), to vše s hlavním zaměřením na inovace.

 

 

KONTAKT - KOORDINÁTOR PROJEKTU:

FEDACOVA

Adresa: C/Isabel la Católica, 6 – Ptas. 9 y 10 46004 Valencie

Telefon: 0034 96 3515100

Fax: 0034 96 3515408

E-mail: coordinacion@fedacova.org

 

 

Aktuální informace o projektu naleznete na webových stránkách www.opennewfood.eu.

 

 

Autor: I. Caklová

Vydáno: 23.1.2014

 

Autor: 
Iva Caklová, Potravinářská komora České republiky