ČESKÁ TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA PRO POTRAVINY

Vizí České technologické platformy pro potraviny je účinná integrace strategicky zaměřeného, nadnárodního a koordinovaného výzkumu v oblasti výživy, potravinářských a spotřebitelských oborů a řízení potravinového řetězce. To by mělo přinést  inovované, nové a zlepšené potravinářské výrobky pro národní, regionální a globální trhy v souladu s potřebami a očekáváním spotřebitelů. Tyto výrobky budou mít společně s doporučenými změnami ve stravovacích návycích a životním stylu pozitivní dopad na veřejné zdraví a celkovou kvalitu života („aktivní stárnutí“). Takto zaměřené aktivity budou podporovat úspěšný a konkurenceschopný český agro-potravinářský průmysl, jehož globální obchodní řízení je založeno na ekonomickém růstu, transferu technologií, ekologické udržitelnosti a důvěře spotřebitelů.

Česká technologická platforma pro potraviny čítá v současnosti necelých 100 členů. Jsou jimi společnosti a instituce, které  mají vztah k potravinám a působí v celém průběhu potravinového řetězce – od zemědělství přes zpracovatelský průmysl, vysoké školy, výzkumné ústavy, dopravce, maloobchod až po spotřebitelské svazy. Prostřednictvím dohlížecího výboru je zajištěna účast státních a dozorových orgánů.
Hlavním cílem platformy je posílení konkurenceschopnosti českého potravinářského průmyslu v rámci Společného trhu zvýšením jeho inovačních schopností, cestou lepšího stanovení cílů výzkumu a propojení mezi výzkumnými pracovišti a výrobními podniky. Dalšími prioritami je zlepšení komunikace se státní správou na jedné straně a spotřebitelskými organizacemi i spotřebitelem samotným na straně druhé. U státní správy je zájmem se více podílet na přípravě programů s dopadem na konkurenceschopnost podniků, u spotřebitele pak jeho výchova k odpovědnému výběru potravin s cílem posunu jeho preferencí k vyšší kvalitě, vhodnějším produktům z pohledu výživy a tuzemským výrobcům.

Česká technologická platforma pro potraviny se věnuje šesti oblastem priorit:

  • Potraviny a zdraví
  • Kvalita potravin
  • Potraviny a spotřebitel
  • Bezpečnost potravin
  • Udržitelná produkce potravin
  • Řízení potravinového řetězce

V rámci jednotlivých priorit jsou vytvořeny pracovní skupiny, které jejich naplňování zajišťují. Každá pracovní skupina se tak věnuje určité oblasti témat (například v rámci Priority Potraviny a zdraví jsou aktivní pracovní skupiny Alkohol a společnost, Mléko, Maso, Ječmen a Zdravý životní styl), které podrobněji rozpracovává. Výstupem jsou tištěné i elektronické materiály pro odbornou i laickou veřejnost, komunikace s médii i státní správou a dalšími institucemi, zapojení do národních i mezinárodních aktivit a projektů apod.

Více informací o České technologické platformě pro potraviny naleznete na webových stránkách www.ctpp.cz.

Leták ke stažení

Zdroj: Potravinářská komora České republiky
Česká technologická platforma pro potraviny

 

 

Vydáno: 9.12.2014

Autor: AK - Apic.cz

Autor: 
AK - Apic.cz