Ministerstvo zemědělství

Závazný metodický postup k aktualizaci EP a EVP pro farmáře k 1. 6. 2017

Úprava definic zemědělských kultur (v souvislosti s novelou NV 307/2014), doplnění nezemědělských ploch Vytvoření nové podkapitoly 6.5 Specifická pravidla pro rozlišování některých druhů zemědělských kultur (rozlišování T, J, S) Porušení povinnosti zachovat T v ECP – polygony ZMT

Podpořené projekty ve výzvě roku 2017 dotačního programu 129660 Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků

Podpořené projekty ve výzvě roku 2017 dotačního programu 129660 Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků 

Evaluace Víceletého národního strategického plánu pro akvakulturu

Víceletý národní strategický plán pro akvakulturu je koncepcí Ministerstva zemědělství České republiky, která definuje potřeby a národní cíle v oblasti odvětví akvakultury pro programové období 2014–2020 s výhledem do roku 2024, se zohledněním východisek a principů reformované Společné rybářské politiky EU. Na úrovni ČR jsou priority a cíle VNSPA naplňovány především prostřednictvím Operačního programu Rybářství 2014–2020, který je nástrojem čerpání podpory z Evropského námořního a rybářského fondu. Evaluace VNSPA byla provedena na základě požadavku Sdělení Komise k Strategickým zásadám udržitelného rozvoje akvakultury v EU (COM/2013/0229), který ukládá členským státům provést hodnocení naplňování strategie do konce roku 2017.

Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné - Dílčí provozovatelské vyúčtování ceny - vodárna pro veřejnou potřebu Tuřany

Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné - Dílčí provozovatelské vyúčtování ceny - vodárna pro veřejnou potřebu Tuřany

Reakce Ministerstva zemědělství na závěr kontrolní akce NKÚ „Peněžní prostředky Evropské unie a státního rozpočtu vynaložené na podporu lesnictví“

Reakce Ministerstva zemědělství na závěr kontrolní akce NKÚ „Peněžní prostředky Evropské unie a státního rozpočtu vynaložené na podporu lesnictví“

Stránky