Ministerstvo zemědělství

Nová pravidla pro označování mléčné produkce

Od 16. července 2018 začnou v Rusku a dalších zemí Celní unie (Bělorusko, Kazachstán, Arménie, Kyrgyzstán) platit nová pravidla pro označování mléčné produkce. Změny byly zaneseny do technického předpisu Celní unie „O bezpečnosti mléka a mléčných produktů“.

Komplexní pozemkové úpravy Pohled u Mladoňovic - vyložení soupisu nároků

Oznámení pro vlastníky pozemků zahrnutých do obvodu pozemkových úprav o vyložení soupisu nároků na Obecním úřadu v Mladoňovicích od 15. ledna 2018 po dobu 15 dnů a o lhůtě pro uplatnění námitek, která končí 30. ledna 2018.

Příručka pro ovládání aplikace LPIS pro veřejnost

Příručka popisuje způsob ovládání aplikace LPIS pro veřejnost. Veřejný LPIS umožňuje vyhledávání v mapě půdních bloků s podkladem katastru nemovitostí, ortotofotomap a dalších mapových vrstvách. Současně umožňuje export dat dle katastrálních území.

Komplexní pozemkové úpravy Medlešice - vystavení návrhu

Oznámení o vystavení zpracovaného návrhu nového umístění pozemků v katastrálním území Medlešice k nahlédnutí od 11. ledna 2018 po dobu 30 dnů na Městském úřadu Chrudim a na Pobočce pozemkového úřadu Chrudim a o poslední možnosti podat v této lhůtě k návrhu připomínky.

Komplexní pozemkové úpravy Zbyhněvice - vyložení soupisu nároků

Oznámení pro vlastníky pozemků zahrnutých do obvodu pozemkových úprav o vyložení soupisu nároků na Obecním úřadu v Morašicích od 15. ledna 2018 po dobu 15 dnů a o lhůtě pro uplatnění námitek, která končí 30. ledna 2018.

Přehled osob pověřených Ministerstvem zemědělství k provádění TBD nad VD a zpracování posudků pro zařazení VD do kategorií z hlediska TBD k 1. 3. 2017

Technickobezpečnostní dohled nad vodními díly I. až III. kategorie mohou podle vodního zákona provádět pouze v seznamu uvedené pověřené osoby. TBD nad vodními díly IV. kategorie může provádět vlastník či stavebník sám, tj. bez pověřené osoby, ale může si u ní takové práce objednat. Seznam je aktualizován v případě změny a je určen vodoprávním úřadům a vlastníkům vodních děl podléhajících dohledu.

Stránky