Ministerstvo zemědělství

Zavedení povinných elektronických veterinárních osvědčení je posunuto na červenec 2018

Ruské úřady původně plánovaly zavést elektronická veterinární osvědčení již od ledna 2018, avšak z důvodu nedostatečné technické připravenosti některých ruských regionů se její povinné spuštění posunuje o půl roku – na 1. červenec 2018.

Požadavky na jakost vody k úpravě na vodu pitnou

V souladu s ustanovením § 13 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích je provozovatel povinen provádět odběry vzorků surové vody v místě odběru před její vlastní úpravou a provádět jejich rozbory a celkové výsledky v elektronické podobě a ve stanoveném formátu zasílat krajskému úřadu a příslušnému správci povodí jednou ročně do 31. března za předchozí kalendářní rok.

Stránky